( 8 )( 93 )Honda Blue bike orange hubsKTM orange sit upKTM white sit upYamaha R1 orange n white